Pravidla pro daňová přiznání studentů a žen na mateřské dovolené


Jestliže studenti nebo ženy na mateřské pracují na dohodu nebo jsou v zaměstnaneckém poměru u jednoho či více zaměstnavatelů v řadě za sebou, a pokud podepsali prohlášení k dani, mohou si u posledního z nich nechat vystavit roční zúčtování daně. To se týká i zaměstnavatelů, kde tito lidé pracovali třeba jen část roku. Podmínkou však je stihnout podepsat žádost o roční zúčtování do 15. února, když se to nestihne, pak si musí dotyčný podávat daňové přiznání sám za sebe.
daňový poradce
Jestliže studující osoby nebo ženy na mateřské pracovaly na jednu nebo více dohod o provedení práce a nepodepisovaly prohlášení poplatníka daně, je jim souhrn příjmů daněn tzv. srážkovou daní, ve které nelze uplatnit slevy. Daňové přiznání pak ze zákona podávat nemusí. Přiznání však podat mohou a zvlášť pro studenty je tento krok výhodný. Proč?
výpočet na kalkulačce

Proč je výhodné podat daňové přiznání?

Studenti totiž většinou odpracují jen část kalendářního roku a v ročním zúčtování daně a daňovém přiznání mohou uplatňovat slevu na daňového poplatníka 24 840 Kč a k tomu i slevu na studenta 4020 Kč. A mohou tak celou daň nebo její část získat zpět. Sleva pro studenty se týká osob, které se, jak praví zákon, po tuto dobu soustavně připravovaly na budoucí povolání, je to však omezeno věkem 26 let. Výjimkou je prezenční forma studia v doktorském programu a ta věkovou hranici posouvá na 28 let.
podnikatelský plán
Studenti musí v daňovém přiznání rovněž uvést motivační příspěvek, který souvisí s přípravou na budoucí profesi a bývá součástí smluvního vztahu s jeho budoucím zaměstnavatelem. Motivační příspěvky se daní podobně, jako příjem z pracovního poměru. Motivačním příspěvkem rozumíme např. stipendium, příspěvek na stravu a ubytování, na jízdné do školy, na pořízení pracovních, osobních a ochranných prostředků a pomůcek. Pozor, zdanění podléhají pouze příspěvky ze strany budoucího zaměstnavatele, do této kategorie samozřejmě nespadají prospěchová a ubytovací stipendia poskytované školou – ta se do daňového prohlášení neuvádí a také se nedaní.

You Might Also Like