Stručná charakteristika dividendové politiky firmy


Dividenda –jedná se o část zisku rozdělovanou mezi jednotlivé akcionáře podle výše jejich podílu. Jedná se tedy o vyplacený podíl na zisku společnosti připadající na jednu akcii. Podíl je vyplácen z té části zisku, kterou valná hromada určila právě k tomuto rozdělení.
·         Dividenda na akcii – je vyjádřená v peněžních jednotkách.
·         Dividendový příjem – jedná se o poměr dividendy k tržní ceně akcie.
·         Cover ratio – jedná se o poměr čistého zisku na akcii k hodnotě dividendy na akcii.
·         Dividendový výplatní poměr – představuje poměr dividendy k čistému zisku na akcii.
manažer u pc
Dividendová politika –jedná se o politiku vyplácení zisku, který společnost vygenerovala v rámci své podnikatelské činnosti. Proto jde o rozhodnutí, zda celý zisk nebo jeho část vyplatit, či jej zadržet a spíše ho reinvestovat. Platí pravidlo, že čím více dividend je zahraničními subjekty vyplaceno, tím menší část zisku zbude na reinvestování v ČR.
V rámci volby dividendové politiky je nutné zodpovědět dvě základní otázky:
·         Může management podniku dividendy využít k ovlivnění jeho hodnoty?
·         Které faktory ovlivňují dělbu firemního zisku po zdanění mezi výplatu dividend a reinvestice?
Každá země má v oblasti dividendové politiky své vlastní legislativní pravidla pro vyplácení dividend. Právě rozdílná legislativa představuje v dnešním světě komplikovanost této situace. Dividendové platby jsou zpravidla vypláceny v lokální měně, tedy v měně toho státu, ve kterém se nachází centrála firmy, tudíž jsou tak vystavovány riziku plynoucímu ze změn devizového kurzu.
zasazená rostlinka na mincích
Postupně se vyvíjela práva plynoucí subjektům z titulu vlastnictví akcie:
·         Právo podílet se na rozhodování (právo hlasovat na valné hromadě),
·         Právo podílet se na zisku,
·         Právo podílet se na likvidačním zůstatku (pokud po likvidaci zůstanou disponibilní finanční prostředky).